Các tính năng sử dụng GGold (nhiệm vụ hoa) được tính như thế nào? – Khi mở các chức năng dùng GGold (màu cam trên auto), bạn cần tiêu 1 lượng GG tương ứng. Sau khi mở chức năng thì auto của bạn có thể dùng chức năng đó trong 24 giờ hoặc hết hạn…